Skärmklipp 2016-03-30 23.22.21

GDPR - General Data Protection Regulation

Integritet och skydd för personuppgifter är frågor som blir alltmer aktuella i samhället och arbetslivet. Digitaliseringen och det alltmer uppskruvade informationsflödet innebär naturligtvis stora möjligheter, men också nya problem och ökade risker.

I maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft. Verksamheter har i olika grader av omfattning förberett sig och implementerat processer och utvecklat systemstöd för att nå regelefterlevnad. Detta är en process som är kontinuerlig och måste följas upp och underhållas löpande.
GDPR är en viktig del för att bygga förtroende och agera ansvarsfullt!

Vårt erbjudande

Vi har ett pragmatiskt angreppssätt som tar avstamp i befintlig systemmiljö och operativa processer. Vår målsättning är att våra kunder på ett effektivt sätt skall kunna nå GDPR-efterlevnad genom förändringar i processer och systemstöd som inte påverkar verksamheten negativt och som kan bibehållas över tid.

Vi har hjälpt flera kunder i olika branscher med att implementera GDPR. Vi erbjuder även granskningar av GDPR-regelefterlevnad. Med vår kombinerade erfarenhet av GDPR, internrevision och verksamhetsförståelse genomför vi uppföljning på ett effektivt sätt.
Oavsett hur långt ni har kommit i er regelefterlevnad kan vi stödja er i att  hitta pragmatiska lösningar, skapa dokumentation, utbilda och införliva GDPR i den ordinarie verksamheten. 
 

Vad skiljer Corplus Solutions från andra?

  • Arbetar med GDPR projektet på ett pragmatiskt sätt
  • Våra konsulter har alla lång operativ erfarenhet
  • Integritet – alla insatser skall generera affärsnytta
  • Vi arbetar aktivt under hela projektet med KNOWLEDGE TRANSFER till våra kunder så att de inte blir konsultberoende
  • Har erfarenhet av best practice-implementation av ramverk för intern styrning och kontroll samt compliance

Corplus Solutions  personuppgiftspolicy