Skärmklipp 2016-03-30 23.22.21

Compensation & Benefit

Bolagens kostnader för personal är en av de större kostnaderna i många verksamheter. Ersättning och förmåner är dessutom ett komplext område eftersom det är regelstyrt (skattelagstiftning, anställningskontrakt och fackliga avtal) och bör stödja verksamhetens övergripande strategi.

Lönestrukturen kan bidra till att attrahera rätt personal och incitamentsprogram stödja i målstyrningsprocessen. Samtidigt kan det vara en nödvändighet att reducera personalstyrkan och betala ut avgångsvederlag för att säkerställa lönsamhet långsiktigt.

Att processa svensk lön och pension kan i många fall vara utmanande pga komplexa kollektivavtal och stora variationer i pensionspremier.

Vårt erbjudande

Corplus Solutions konsulter har en stor erfarenhet av att hjälpa företag med förbättringar inom lön- och förmånsprocesser. Vi har ett antal tjänster som stödjer bolag i deras Compensation & Benefit-strategi.

  • Genomlysning lön- och förmånsprocessen för att säkerställa effektiv hantering, korrekt utbetalning, regelefterlevnad och tillförlitlig ekonomisk rapportering
  • Granskning av incitamentsprogram för att värdera om de är styrda mot verksamhetens övergripande målsättningar
  • Genomlysning av utläggsprocessen för att säkerställa att det inte finns ej affärsrelaterade utgifter samt ett oetiskt beteende i företagets samarbeten
  • Framtagning av incitamentsprogram för nyckelpositioner i bolaget
  • Framtagning av budgetering och uppföljning av personalkostnader för HR-funktionen, vilket kan användas i dialogen med chefer, ekonomiavdelning och vid organisationsförändringar
  • Stöd i expatriat-processer