Skärmklipp 2016-03-30 23.22.21

Policies

Sedan 90-talet, och med förnyad aktualitet efter företagsskandaler såsom Enron och Worldcom i början av 2000-talet, så har riskhantering stått högt upp på alla företags agendor.

Styrelsens och ledningens intentioner kan översättas i ett antal styrdokument som tydligt visar verksamhetens ambition i riskaptit, regelefterlevnad och värderingar. Genom att ha tydliga policies kan man styra verksamheten mot rätt mål, säkerställa regelefterlevnad och kommunicera företagets värderingar.

Vårt erbjudande

Corplus Solutions hjälper verksamheter med detta arbetet på olika sätt:
  • Identifiera vilka policies som bör implementeras
  • Skapa nya policies för verksamheter som inte har det på plats
  • Förbättra och anpassa befintliga policies efter nya förhållande och regelverk
  • Implementera, kommunicera och utbilda i nya policies