Skärmklipp 2016-03-30 23.22.21

Processer

Det är viktigt för företag att ständigt arbeta med processförbättringar. HR har ansvar för några processer som påverkar hela verksamheten och är kritiska för styrning och leveransförmåga.

 • Organisatonsförändringar
 • Arbetsmiljöansvar
 • Fackliga relationer
 • Rekrytering
 • On-Boarding
 • Off-Boarding
 • Talent Management
 • Performance Review
 • Compensation & Benefits
 • Utbildning
 • Expatriater, mobility

Vårt erbjudande

Corplus Solutions konsulter har lång erfarenhet av att förbättra HR-processer med avseende på affärsnytta, effektivitet och implementering av interna kontroller. Våra metoder säkerställer att verksamhetens strategi på kort och lång sikt fångas upp i alla HR-processer, så att HR-funktionen blir ett effektivt stöd till affären och ledningen.

Vi gör även kartläggningar och genomlysningar av HR-processer där vi identifierar förbättringsområden utifrån effektivitet, interna kontroller och regelefterlevnad. Våra genomlysningar är värdefulla när verksamheten står inför en förändring, t ex införande av nytt HRIS-system, integration av ny verksamhet eller kartläggning av synergier inom HR-funktionen.