Skärmklipp 2016-03-30 23.22.21

intern styrning & kontroll

Corplus Solutions konsulter har lång och djup erfarenhet av operativa linjeroller, intern kontroll och styrning samt internrevision och genom det en väldigt god förståelse för våra kunders verksamhet samt behov.

Vi är operativa!


Vi på Corplus Solutions lägger stor vikt på att våra kunder ska förstå vikten av samverkan i styrning av verksamhet och system.

Vi arbetar inom följande områden:

SOx Implementation
Implementation av SOX, projektplan, identifiera risk och kontrollmatris, intervjua, dokumentera och förankra i organisationen och ge verktyg för en kontinuerlig uppdatering.

SOx-granskning
Utföra revision av SOx-processer

Internrevision
Utföra internrevision från start till slut i linje med IIAs standards - planering, skapa program/plan, utföra och återkoppla till intressenter. Utöver det kan vi vara med och stötta verksamhetsdriven internrevision.

Förberedelse inför internrevision 
Vi går in och stödjer funktionsansvarig med att identifiera befintliga förbättringsområden samt ge rekommendationer på åtgärder. Vi kan även stödja i implementationen av förbättringsåtgärderna. 

Processgranskning
En pragmatisk granskning av processer där vi hjälper till med att identifiera förbättringsområden, både ur ett operationellt effektivitets- och internkontrollperspektiv samt ge konkreta rekommendationer kring åtgärder. Vi genomför granskning av befintliga interna kontroller samt föreslår funktionella förbättringar av kontrollerna. Vidare hjälper vi till med att skapa ramverk för att sätta upp ändamålsenliga interna kontroller i syfte att minska verksamhetens riskexponering.

Framtagande av policies
Hjälper till med att ta fram policies för processer alternativt förbättrar befintliga policies. Stödjer i arbetet med att skapa en plattform för kommunikation och uppdatering av policies. Tar fram nya policies och granskar befintliga policies utifrån ledningens strategi och bolagsstyrning.

Processdokumentation
Ta fram processdokumentation som på ett pragmatiskt sätt belyser roller, ansvar, risker och interna kontroller.

Intern kontroll
Genomför granskning av befintliga interna kontroller samt föreslår funktionella förbättringar av kontrollerna. Vidare hjälper vi till med att skapa ramverk för att sätta upp ändamålsenliga interna kontroller i syfte att minska verksamhetens riskexponering. 

Projekt relaterade till intern kontroll
Projektleder eller ger stöd till organisationen i projekt med internkontrollrelaterade frågeställningar. Våra konsulter har erfarenhet av uppdrag inom gränssnittet lön och ekonomi, ERP och implementering av lönesystem och post-implementationsprojekt samt projekt kopplade till intern kontroll inom inköp, controlling, redovisning och marknadsföring. 

Kontakta oss gärna för ett möte!
Tel, vxl: 08-520 244 20 eller info@corplus.se